Remote IT Support

Download hier de software voor remote support voor windows of apple op aanwijzing van uw support engineer

 WINDOWS

 MAC

Artikel 1: Algemene Voorwaarden Internethuis Online

Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Internethuis Online van toepassing. Opdrachtgever verklaart de voorwaarden te hebben ontvangen, heeft kennis genomen van de inhoud van deze voorwaarden en gaat uitdrukkelijk akkoord met de inhoud daarvan. Voorts worden deze op eerste verzoek aan u toegezonden.  Internethuis behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen. Wijzigingen worden aan de wederpartij bekend gemaakt. De gewijzigde Algemene Voorwaarden treden in werking één (1) maand na bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. Indien de cliënt niet akkoord gaat met een fundamentele wijziging in de Algemene Voorwaarden, heeft hij het recht de Overeenkomst op te zeggen voor en tegen de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht worden.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Internethuis en een klant voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2. Iedere opdracht aan/bij Internethuis wordt uitdrukkelijk geacht de erkenning en integrale aanvaarding van de onderhavige levering en betalingsvoorwaarden in te houden.
2.3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Internethuis , voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.4 De overeenkomst komt tot stand zodra het online bestelformulier voorzien van online akkoord verklaring is ontvangen, of de offerte is voorzien van handtekening en geretourneerd per post of fax.
Artikel 3. Offertes
3.1. Offertes van Internethuis zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de offerte.
3.2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is Internethuis niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële klant voorkomende afwijkingen van de offerte van Internethuis .
3.3. In offertes van Internethuis genoemde levertijden en andere voor door Internethuis te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële klant geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
3.4. Door Internethuis opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief setup­, vervoers­, aflevering­ en installatiekosten, BTW, verwijderingsbijdrage en andere heffingen van overheidswege en op basis van de door Internethuis genoemde aantallen. Prijsopgaven in onze offertes zijn gebaseerd op omstandigheden ten tijde van het opstellen van de offerte. Internethuis is gerechtigd in de periode gelegen tussen de aanbieding en het tot stand komen van de overeenkomst de prijzen aan te passen aan de stijging van de fabrieksprijzen en/of andere prijsverhogende omstandigheden.
3.5. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.
3.6. Internethuis is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële klant schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd door middel van ondertekening door een tekeningbevoegde vertegenwoordiger van de potentiële klant.
3.7. Gegevens in brochures, afbeeldingen, tekeningen, presentaties, demo’s etc. binden ons niet tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bevestigd.
3.8. Voor de in het kader van een offerte of voorbereiding daarop vervaardigde ontwerpen, presentaties, demo’s, modellen, maquettes, tekeningen etc. ongeacht de vorm waarin zij beschikbaar gesteld zijn geldt hetgeen bepaald is in artikel 19 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4. Huur en Lenen

4.1 De huur of uitleenperiode gaat in op de dag van ingebruikname van het object. Gehuurde of geleende apparatuur dient uiterlijk binnen één werkdag na de laatste contractuele dag, in goede, onbeschadigde, werkende staat, aangetekend bij Internethuis retour geleverd te worden op kosten van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met Internethuis.
4.2. Door een niet tijdige retourlevering door klant als genoemd in 4.1 van gehuurde apparatuur, zal klant in gebreke zijn, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist en de klant is alsdan, onverminderd zijn overige verplichtingen, aan Internethuis een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van de huurprijs die hij zou moeten betalen voor de periode vanaf het eind van de huur tot en met de dag waarop de apparatuur wordt terugbezorgd, vermeerderd met 50%. Klant kan aan het niet tijdig retour leveren geen rechten ontlenen. Bij retourlevering waarbij het object niet of niet geheel in goede, onbeschadigde, werkende staat verkeert, heeft Internethuis het rechten de herstelkosten in rekening te brengen aan de klant.
4.3 Het huur of leenobject wordt uitsluitend gebruikt op het installatieadres als vermeld op de huur of leenovereenkomst. Verplaatsing van het huur of leenobject kan uitsluitend plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Internethuis.
4.4 Klant zal het object deskundig gebruiken voor het doel waarvoor het bestemd is en ingericht is. Bij het product Free My Channel dient deze tijdens openingstijden aan te staan zodat de advertenties getoond worden.
4.5 Klant zal alle voor het gebruik van het object vereiste vergunningen, goedkeuringen en toestemmingen verkrijgen en geen handelingen verrichten, toestaan of nalaten als gevolg waarvan het bezit of gebruik van het object in strijd zou zijn met de wet of enig rechtskracht hebbend voorschrift of overeenkomst met derden.
4.6 Het huur en of leen object is en blijft eigendom van Internethuis en mag door Internethuis worden weggehaald bij beëindiging van de huur of uitleenperiode.
4.7. Klant zal aan Internethuis of diens gemachtigde volledige en vrije toegang verschaffen tot het huur of leenobject als Internethuis dit nodig acht.
4.8. Klant draagt er zorg voor dat eigendom van het huur of leen object vrij en onbezwaard zal blijven.
4.9. Klant verzekert het object tegen risico’s van schaden als gevolg van buiten komende onheilen, ontploffing, brand en diefstal. Klant verzekert zich tevens tegen alle risico’s van wettelijke aansprakelijkheid voortvloeiende uit het gebruik van het object.

Artikel 5. Levering/Oplevering

5.1. De klant is verplicht de verhuurde/geleende of gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
5.2. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering en of installatie, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
5.3. Het is Internethuis toegestaan in gedeelten te leveren. Indien in gedeelten wordt geleverd, is Internethuis bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
5.4. Klant verplicht zich de zaken die zij van Internethuis heeft betrokken ten behoeve van de door Internethuis geleverde diensten uitsluitend voor de Internethuis diensten in te zetten en aan te wenden.

Artikel 6. Levertijd

6.1. Door Internethuis opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
6.2. Bij niet tijdige levering dient de klant Internethuis derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en Internethuis een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
6.3. Ingeval van overschrijding van de levertijd heeft de klant niet het recht de overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen. Evenmin heeft de klant het recht zijn betalingsverplichting op te schorten. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij deze bij een schriftelijke overeenkomst is bedongen.
6.4. De door Internethuis opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn en alle hiertoe te ondertekenen overeenkomsten door de klant ondertekend en in originele aan Internethuis zijn verstrekt.

Artikel 7. Technische eisen

7.1. Alle technische eisen die door de klant aan de te leveren zaken worden gesteld, dienen bij het sluiten van de huur­, leen of koopovereenkomst door de klant nadrukkelijk te worden gemeld.
7.2. Indien de in Nederland te leveren goederen buiten Nederland worden gebruikt is Internethuis niet verantwoordelijk voor de te leveren benodigdheden om aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.
7.3 Klant verplicht zich om voor eigen rekening te voldoen en te blijven voldoen aan de randvoorwaarden die door Internethuis gesteld zijn aan de technische omgeving voor het goed functioneren van het door Internethuis geleverde. Randvoorwaarden worden beschikbaar gesteld door Internethuis en zijn door klant op ieder moment door de klant bij Internethuis op te vragen. Internethuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet of niet volledig functioneren van de producten, of het niet tijdig opleveren van de producten, als gevolg van het niet aan deze randvoorwaarden voldoen. Internethuis heeft het recht de eventuele (meer)kosten als gevolg van het niet voldoen aan de randvoorwaarden aan de klant door te berekenen.
7.4 Indien door Internethuis een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.
7.5. Klant verplicht zich een wijziging of aanpassing aan de technische omgeving tijdig door te geven aan Internethuis. Eventuele kosten die voortvloeien uit een dergelijke wijziging of aanpassing zijn voor rekening van klant.
7.6. Kosten als gevolg van wijzigingen of aanpassingen doorgevoerd door (tele)communicatiebedrijven of Internet Service Providers waarvan Internethuis en/of klant afhankelijk is voor de goede werking van het door Internethuis geleverde zijn voor rekening van de klant.
7.7. Klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor het naleven van de geldende wet­en regelgeving die direct of indirect samenhangen met het door Internethuis geleverde.

Artikel 8. Looptijd van abonnementen uitleen en huurovereenkomsten

8.1. De initiële looptijd van een abonnement uitleen of huurovereenkomst wordt in een overeenkomst vastgelegd. Na afloop van de initiële looptijd wordt het abonnement automatisch verlengd met één jaar, tenzij een der partijen de overeenkomst schriftelijk, per aangetekend schrijven uiterlijk drie maanden voor afloop van de lopende abonnementsperiode heeft opgezegd.
8.2. Als ingangsdatum geldt de dag van ingebruikname van de door Internethuis geleverde apparatuur of dienst.

Artikel 9. Ontbinding van een overeenkomst

9.1. Bij een overeenkomst tussen Internethuis en de klant is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door een schriftelijke kennisgeving zonder dat de ontbindende partij tot schadevergoeding gehouden zal zijn, indien:

  • de wederpartij enige verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en nalaat zodanige tekortkoming te herstellen na schriftelijke ingebrekestelling, waarin de wederpartij een redelijke termijn voor nakoming wordt gegund, met dien verstande dat een ingebrekestelling niet is vereist op het moment dat de wederpartij blijvend niet meer na kan komen.

•          ten aanzien van de andere partij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of door de andere partij zelf wordt aangegeven. Zodra een aanvraag is gedaan of zodra een eigen aangifte wordt overwogen, dient de klant Internethuis hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.
•          op (een aanmerkelijk deel van) het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, waardoor de volledige nakoming van de verplichtingen door de andere partij in overwegende mate wordt verhinderd;
           

  • de andere partij na deugdelijke ingebrekestelling in gebreke blijft ten aanzien van de volledige nakoming van haar verplichtingen zoals vermeld in deze Overeenkomst;
  • de andere partij blijvend niet langer in staat is om de Overeenkomst na te komen.

9.2. Naast het genoemde onder 9.1 kan een overeenkomst tussen Internethuis en een klant onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:

  • indien na het sluiten van de overeenkomst aan Internethuis omstandigheden ter kennis komen die Internethuis goede grond geven te vrezen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • ­indien Internethuis de klant bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie. In genoemde gevallen is Internethuis bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Internethuis schadevergoeding te vorderen.

9.3. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen, materialen, diensten, licenties, toeleveranciers waarvan Internethuis zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Internethuis bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10. Garantie

10.1. Indien Internethuis uitdrukkelijk en schriftelijk garantie aan de klant verleent, geldt die garantie voor de opgegeven duur en strekt zij zich in geen geval verder uit dan tot het beschikbaar stellen van een vergelijkbaar product of het repareren van het defecte product, terwijl Internethuis nimmer aansprakelijk is voor enige ander door de klant ter zake geleden schade.
10.2. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

11.1. Alle door Internethuis geleverde producten (waaronder ook begrepen geproduceerde werken) blijven het eigendom van Internethuis totdat de klant alle verplichtingen uit alle met Internethuis gesloten overeenkomsten is nagekomen, zulks met inachtneming van artikel 19 van deze Algemene Voorwaarden.
11.2. Door Internethuis geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
11.3. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
11.4. Klant geeft onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Internethuis dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Internethuis haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Internethuis zich dan zullen bevinden en die zaken daar mee te nemen.
11.5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Internethuis zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
11.6. De klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing­en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen

12.1. Klant aanvaardt het object in de staat waarin en op de plaats waar het zich bevindt ten tijde van de eerste ingebruikname. De klant dient de gekochte/ geleende of gehuurde zaken bij ingebruikname te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de klant na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: ­of de juiste zaken zijn geleverd; ­of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomen; ­of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
12.2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze in 3 dagen na aflevering schriftelijk aan Internethuis te melden.
12.3. Niet zichtbare gebreken dient de koper in 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan Internethuis .
12.4. Eventuele defecten aan de door Internethuis aan de klant geleverde apparatuur dienen direct bij Internethuis gemeld te worden. Als er zich een defect voordoet aan deze apparatuur dan wordt het defect verholpen conform de hiertoe gemaakte schriftelijke serviceafspraken. Dit lijdt uitzondering in gevallen dat defecten aan of in apparatuur het gevolg zijn van ondeskundig gebruik en/of molest en/of een onjuiste initiële installatie van de apparatuur door de klant. In die gevallen worden reparatiekosten en/of vervangingskosten in rekening gebracht.
12.5. Als er door klant niet gereclameerd wordt op welke manier dan ook omtrent het niet of niet goed functioneren van de apparatuur of dienst kan geen restitutie of reductie worden verleend op de prijs.
12.6 Klant verleent aan Internethuis alle medewerking om in geval van het niet of niet goed functioneren van de apparatuur of dienst dit te verhelpen. Verleent de klant deze medewerking niet, of geeft zij geen toestemming tot het verhelpen, vervallen alle plichten van Internethuis ten aanzien van het goed functioneren van de apparatuur of dienst en heeft klant geen recht op restitutie of reductie van de prijs.

12.6. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname bestaan.
12.7. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Internethuis worden geretourneerd.
12.8. Internethuis zal zich jegens de cliënt inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de diensten zo groot mogelijk te laten zijn. Internethuis zal eventuele storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen. Internethuis kan geen onbelemmerde toegang tot het internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de overige Internethuis diensten. Internethuis is in het geheel niet aansprakelijk voor vermissing, verwisseling, of beschadiging van gegevens door het gebruik van de diensten, daaronder begrepen via het netwerk van Internethuis verzonden (e-mail) berichten en back-up bestanden. De cliënt zal geen toegang tot de diensten kunnen verkrijgen op tijdstippen dat onderhoud- en/of reparatiewerkzaamheden aan de diensten moeten worden verricht. Internethuis zal zich inspannen deze werkzaamheden te laten plaatsvinden op tijden dat de cliënt daarvan de minste hinder ondervindt. Internethuis is met het oog op het behoud en/of verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de diensten, gerechtigd in haar apparatuur, programmatuur alsmede in haar wijze van dienstverlening, wijzigingen aan te brengen, waaronder bijvoorbeeld voorschriften over toegangstijden, identificatie procedures, type programmatuur en omvang en inhoud van de informatie.

Artikel 13. Prijswijzigingen


13.1. Indien Internethuis met de klant een bepaalde prijs overeenkomt, is Internethuis niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien Internethuis kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins onvoorziene omstandigheden. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
13.2. Internethuis heeft het recht de overeengekomen abonnementsprijzen en prijzen van daaraan direct of indirect gekoppelde goederen en diensten, met ingang van de eerste dag van ieder kalenderjaar volgend op de aanvang van het abonnement te verhogen overeenkomstig het prijsindexcijfer van levensonderhoud gepubliceerd door het CBS.

Artikel 14. Facturering en Betaling

14.1. Facturering van abonnement en huurtermijnen geschiedt 14 dagen voorafgaand aan iedere abonnement of huurtermijn. Facturering van bedragen anders dan abonnementen huurtermijnen vindt plaats bij levering. Internethuis is gerechtigd een vooruitbetaling van de klant te eisen.
14.2. Facturering vindt per post of per e­mail plaats. Ingeval de klant een factuur per normale post wenst te ontvangen, wordt € 2,50 per factuur in rekening gebracht.
14.3 Klant verschaft Internethuis een doorlopende machtiging ter incassering van openstaande facturen. Indien deze machtiging niet verstrekt wordt, heeft Internethuis het recht de kosten voor het innen van het factuurbedrag aan klant door te belasten.
14.4 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Internethuis aan te geven wijze op een door Internethuis aan te geven bankrekening in de valuta waarin is gefactureerd. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de klant van rechtswege in verzuim; de klant is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
14.5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van Internethuis en de verplichtingen van de klant (daarin begrepen alle nog resterende abonnement en huurtermijn) jegens Internethuis onmiddellijk opeisbaar zijn.
14.6. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
14.7. Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de klant, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
14.8 Alle eventuele bankkosten verband houdend met betalingen of deelbetalingen zijn voor rekening van de klant.
14.9 I.v.m. de opbrengsten van advertentie verkoop en daar bijbehorende afhandeling wordt verder uiteen gezet in de additionele voorwaarden Free My Channel artikel 23.

Artikel 15. Incassokosten

15.1. Is de klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van klant met een minimum van € 75.
15.2. Indien Internethuis aantoont daarnaast nog andere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
15.3. Bij gebreke van specifieke condities zal de cliënt binnen een termijn van acht (7) dagen na de factuurdatum betalen. Wanneer de cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de cliënt, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, in verzuim zijn en over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien de cliënt na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. De cliënt is in dat geval, naast het verschuldigde totale bedrag, tevens gehouden tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, waaronder alle kosten berekent door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal vijftien procent (15%) van het totale bedrag.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

Internethuis is jegens de klant uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
16.1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10 (Garantie) van deze voorwaarden.
16.2. Internethuis is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Internethuis of haar medewerkers.
16.3.De aansprakelijkheid van Internethuis is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Internethuis in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.
16.4 . Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Internethuis aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Internethuis beperkt tot de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 17. Muziek­, video en beeldmateriaal rechten

Ten aanzien van de het gebruik door de klant van muziek­ , video en beeldmateriaal programma’s doormiddel van Internethuis producten geldt het volgende:
17.1. Muziek ,Video en /of beeldmateriaal rechten
a. Internethuis kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor gelden welke gemoeid gaan met rechten op muziek, video en/of beeldmateriaal, welke getoond of ten gehore worden gebracht op Internethuis producten.
b. Klant garandeert met zowel BUMA als de stichting SENA een overeenkomst te zijn aangegaan of te zullen aangaan ter zake van het ten gehore brengen van achtergrondmuziek.
c. Klant garandeert de muziekbestanden niet te zullen verkopen, verder te verspreiden, ter beschikking van anderen te stellen of geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen.
d. Klant is aan Stemra een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 2500 verschuldigd voor iedere dag of iedere maal dat hij in strijd met het bepaalde onder lid 1 t/m 3 van dit artikel handelt.
e. Klant garandeert de rechten te hebben afgedragen aan de eigenaar van beeldmateriaal wat getoond wordt op een Internethuis product..

Artikel 18. Overmacht

18.1.Een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst door Internethuis kan Internethuis niet worden toegerekend indien er sprake is van omstandigheden die de nakoming van de verplichtingen ingevolge van de overeenkomst verhinderen en die krachtens de wet noch de geldende verkeersopvattingen aan Internethuis zijn toe te rekenen ("overmacht"). Onder overmacht wordt in ieder geval (maar niet beperkt daartoe) verstaan: stroomstoringen, storingen in de telefoon­of internetverbinding, storingen in het netwerk of storingen in het netwerk van derden of verhindering of weigering van nakoming door leveranciers en installateurs van wie Internethuis bij de uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk is.
18.2. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van Internethuis richting de klant opgeschort.
18.3. Indien Internethuis bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 19. Intellectueel eigendom en gebruiksrechten van geproduceerde werken

Alle door Internethuis in het kader van de samenwerking en/of overeenkomst met de klant geproduceerde werken, inclusief presentaties, demo’s, modellen, maquettes, tekeningen etc. blijven intellectueel eigendom van Internethuis. Internethuis zal werken die exclusief voor de klant zijn geproduceerd niet ter beschikking stellen aan een derde partij. Door betaling door de klant aan Internethuis voor de geproduceerde werken verkrijgt klant tevens het niet overdraagbare recht de door Internethuis geproduceerde werken gedurende de looptijd van de samenwerking / overeenkomst tussen Internethuis en de klant te gebruiken conform de afspraken die hiertoe gemaakt zijn tussen Internethuis en de klant. Ieder ander gebruik is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijk schriftelijk toestemming van Internethuis.

Artikel 20. Aanvraag domeinnamen

Indien Internethuis voor de cliënt zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam gelden de volgende bepalingen. Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam zijn mede van toepassing de regels en procedures van de instanties, die verantwoordelijk zijn voor de uitgifte van domeinnamen, waaronder -doch niet uitsluitend- begrepen de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De instantie die verantwoordelijk is voor de uitgifte van de domeinnamen beslist over de uiteindelijke verlening van de domeinnaam. Internethuis heeft in deze procedure slechts een bemiddelende rol en garandeert niet dat een aanvraag wordt gehonoreerd. Registratie van de domeinnaam vindt plaats op naam van de cliënt. De cliënt is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De cliënt vrijwaart Internethuis tegen iedere aanspraak van derden in verband met de registratie en het gebruik van de domeinnaam.
Internethuis blijft het recht op eigendom van diensten en producten houden totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. Om hier een juiste vorm aan te geven bij domeinregistratie conform de procedures van SIDN stelt Internethuis het volgende: Wanneer u akkoord gaat met deze voorwaarden machtigt u automatisch Internethuis om in geval van langdurige betalingsproblemen de domeinnaam tijdelijk aan houderschap van klant te onttrekken. Internethuis zal in dat geval tijdelijk de houder zijn van de domeinnaam. Zodra aan de betaalverplichting is voldaan zal Internethuis een houderwijziging op de gegevens van de klant binnen twee dagen uitvoeren.

Artikel 21. Uitbesteding en overdracht

21.1. Internethuis is gerechtigd om de werkzaamheden voortvloeiende uit een overeenkomst met de klant uit te besteden aan door haar aan te wijzen derden, teneinde de dienstverlening optimaal te houden. Uitbesteding van (delen van) de werkzaamheden laat de eigen verplichtingen van Internethuis in het kader van de overeenkomst evenwel onverlet.
21.2. Internethuis heeft het recht alle vorderingen, bevoegdheden en rechten voortvloeiende uit enige overeenkomst gesloten met een klant alsmede alle objecten die door Internethuis aan klant verhuurd zijn, over te dragen aan derden. Klant verklaart door ondertekening van de overeenkomst met Internethuis een dergelijke overdracht te erkennen en dat hij alle vorderingen, bevoegdheden en rechten aan deze derde partij toekent, welke de derde partij tegenover klant kan uitoefenen. Internethuis zal ingeval van overdracht als in dit artikel omschreven, klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

Artikel 22. Toepasselijk recht en Geschillenbeslechting

Op de rechtsverhouding tussen Internethuis en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar.

Artikel 23. Additionele Voorwaarden Free My Channel

23.1. Free My Channel bestaat uit scherm en speler, welke wordt voorzien van een compleet digital-signage systeem inclusief CMS. Het digital-signage system bevat twee derde van het breedbeeld scherm, waar klant volledige controle over heeft. Een derde van het breedbeeld scherm wordt voorzien van adverteerders.
23.2. De minimale opbrengsten vanuit deze adverteerders dient € 1500 per jaar exclusief BTW te bevatten. Hiervan wordt 25% uitgekeerd aan Klant (zie artikel 23.4. i.v.m. betalingen)  
23.3. Klant zal volledige medewerking verlenen om het minimale bedrag van € 1500 per jaar te behalen. Dit ook doormiddel van het ter beschikking stellen van de vaste sponsoren en of leden welke mogelijk zouden willen adverteren.
23.4. Gebruik Free My Channel: Free My Channel (handelsnaam van Internethuis) is niet verantwoordelijk voor de inhoud die weergegeven wordt via de Free My Channel software en speler. Free My Channel kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de inhoud of enige verantwoordelijkheid hiervoor nemen. Door gebruik te maken van de Free My Channel speler, gaat de Klant ermee akkoord zelf verantwoordelijk te zijn voor de inhoud weergegeven door de Free My Channel software en speler en gaat ermee akkoord Free My Channel te vrijwaren met betrekking tot elke claim, gebaseerd op de weergegeven inhoud. In geen geval is Free My Channel aansprakelijk richting enige partij voor de directe en/of indirecte schade als gevolg van de inhoud weergegeven door middel van de Free My Channel speler, inclusief, zonder beperking, gederfde winst, bedrijfsonderbreking, verlies van gegevens.
23.5. Bij het verkrijgen van een product of dienst van Free My Channel, wordt dat product of die dienst geleverd " zoals het is" zonder enige garantie, uitdrukkelijk of impliciet, en is het gebruik van dat product of die dienst geheel voor uw eigen risico. Het Free My Channel scherm heeft een derde ter beschikking voor adverteerders.
23.6. Door gebruik te maken van de speler en software van Free My Channel gaat de Klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van Internethuis.
23.7. Gebruikerslicentie Free My Channel: Free My Channel verleent de Klant een niet-exclusieve en niet-overdraagbaar recht om de diensten die worden aangeboden in het kader van het abonnement voor de duur van de overeenkomst, onder voorbehoud van de voorwaarden en beperkingen van deze Algemene Voorwaarden te gebruiken. De Klant aanvaardt dit recht van gebruik. Daarnaast heeft de Klant recht op 25% van de advertentie opbrengsten welke door Internethuis wordt uitbetaald aan Klant. Internethuis factureert de adverteerders rechtstreeks en gaat over tot uitbetaling aan de Klant zodra deze gelden van de adverteerders door Internethuis zijn ontvangen. Klant heeft volledige controle over de branches welke hun advertenties kunnen / mogen tonen op de locatie van de opdrachtgever.
23.8. De Klant kan alleen gebruik maken van de Diensten voor de normale zakelijke activiteiten binnen de eigen onderneming, maar dit gebruik kan niet zodanig worden dat het leidt tot enige vorm van exploitatie van deze diensten - of voor commerciële doeleinden of anderszins - door de klant of een derde partij. Met uitzondering van Free My Channel welke voorzien is van adverteerders wat is afgesproken in de overeenkomst.
23.9. Het is de Klant niet toegestaan om op enigerlei wijze de software en/of diensten openbaar te maken, te kopiëren of anderszins het kopiëren of wijzigen van de dienst, behalve voor zover nodig voor het gebruik van de Diensten zelf of indien hiervoor vooraf expliciet schriftelijke toestemming is gegeven door Free My Channel.
23.10. De Klant verklaart en garandeert aan Free My Channel de software en/of Diensten niet te gebruiken voor enig doel dat onwettig, immoreel of verboden middels deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen.
23.11. Intellectuele eigendomsrechten: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, rusten alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Free My Channel of de diensten geleverd door Free My Channel te allen tijde bij Free My Channel, of haar leveranciers of enige andere door Free My Channel daarvoor aangewezen partij.
23.12. De Klant wordt hierbij uitdrukkelijk verboden, bij het ontbreken van schriftelijke toestemming van Free My Channel, de software of diensten openbaar te maken, distribueren, dupliceren of anderszins te exploiteren, dit alles in de breedste zin.
23.13. In geen geval kan Free My Channel aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schending van enig intellectueel of industrieel eigendomsrecht anders dan die bedoeld in dit artikel.
23.14. Apparatuur geleverd voor Free My Channel is ten alle tijden eigendom van Internethuis en wordt op uitleenbasis aan klant verstrekt. De apparatuur wordt uiteengezet in de overeenkomst.

Artikel 24. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Hoorn. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie. De ongeldigheid van enige clausule van deze Algemene Voorwaarden brengt in geen geval de ongeldigheid met zich mee van de totaliteit van deze voorwaarden.

 

v1.4.4 juni 2014